Ансамбл за традиционална игра и песна

„Бојмија“

Гевгелија - Македонија

Калајџиско оро

Инспириранo од калајџискиот занает во Македонија.Низ веселата и динамична игра авторите го прикажуваат овој занает кој особено бил познат во Велес и неговата околина од каде се земени и основните чекори.

Комитско

Во оваа игра е прикажан само еден фрагмент од борбата на комитите против турскиот аскер доловена преку драмски елементи и ора базирани на оригинални играчки образец. Комитско се изведува со девет играчи, вклучувајќи го тука војводата и играорките чија улога е кратка бидејќи во играта се вклучуваат само во еден дел.

Поречки игри

Стилизирана женска игра директно инспирирана од богата фолклорна традиција од Поречкиот регион. Поречките игри се инспирирани од христијанскиот празник Велигден. Вториот ден на Велигден во Поречието бил исполнет со голем број на танци и игри кои ги изведувале жени. Во Поречките игри се вклучени елементи од игрите “Кален број мален број ”, “Вили самовили ” во стилизирана форма.

Планино Пирин

Буките и поседница

Врање